Kompetenshöjning ger kvalitetssäkring


Kompetenshöjning ger kvalitetssäkring 

Idag är det än mer prioriterat att tillse det ökade behovet av strukturerad handledning & kompetenshöjande insatser, då många mår dåligt på sitt arbete.

Detta beror mycket på den stora omorganisation som pågått de senaste åren då budgetunderskottet inom kommuner, stat & landsting påverkat sammansättningen av konstellationerna på arbetsplatserna.

Detta är högaktuellt just nu inom omsorgen, skolan & andra verksamheter där inriktad & kompetenshöjning är prioför alla anställda. Förebyggande arbete med kompetenshöjande insatser & kunskapshöjning minimerar risken för interna maktstrider, konflikter & ökad frånvaro pga utbrändhet.

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/culture/news_date_782_sv.htm

VAD FÖR SLAGS HANDLEDNING?

 • Den handledning jag erbjuder är processinriktad grupphandledning med ett lösningsfokuserat förhållningssätt för kompetenshöjning av gruppen.

 • Grupphandledning innebär att jag träffar gruppen exempelvis en gång var 14:e dag i två timmar per gång. Under handledningen tittar vi på ett tema eller en händelse åt gången. 

  Vi återknyter alltid vid senare tillfälle till det tema vi påbörjat. 

  Vad vi ska titta på bestämmer gruppen vid varje handledningstillfälle.

  Innehållet kan vara vad som helst som handlar om arbetet och som berör. 

  Vi hjälps åt att strukturera och tydliggöra med hjälp av ett lösningsfokuserat förhållningssätt

  Alla får möjlighet att komma till tals utifrån sina förutsättningar. 

  Även om fokus ligger på något annat än arbetsgruppen så arbetar vi alltid mer eller mindre även med handledningsgruppen för att vi ska få ett så bra handledningsklimat som möjligt. 

  Det kan också vara att man en tid behöver titta enbart på arbetsgruppen för att den ska jobba bättre ihop.

  För mig är det viktigt att inte låsa mig vid att vi ska arbeta på ena eller andra sättet. 

  Det är mycket viktigare att det finns en öppenhet för att ta hand om det som händer på vägen, både under handledningstillfället och under hela terminen. 

  Varje gång startar vi med att ta upp om det är något som ska följas upp från gången innan och varje gång avslutar vi med vad man tänker just nu och om det är något var och en känner att man bör fortsätta med till nästa tillfälle.

 

HANDLEDNINGSUPPDRAG

Behöver något hända i gruppen men ni inte riktigt vet vad det är, osäkra på vad ni vill ha för handledning, eller ens om det är det som behövs? 

Då kan jag hjälpa er att komma fram till vad ni behöver satsa på. 

Ibland är det inte så mycket åtgärder som behövs och de behöver inte heller bli så kostsamma eller komplicerade eller ta så lång tid att analysera. 

 Det jag är bra på är att hjälpa er att se vad ni behöver se. Jag har frågorna - ni har svaren.

 Jag går inte in som någon expert i sakfrågor, och därför är den handledning jag erbjuder, passande i alla verksamheter där möten mellan människor äger rum. 

Personer jag handlett hitintills har varit undersköterskor i vård/hemtjänst, socionomkandidater under praktik, Lärare i skola/särskolan, skötare, boendestödjare samt vårdare i bostad med särskild service för vuxna (LSS).

Handledning

I arbetet med människor i utsatta livssituationer ställs vi som professionella ofta inför svåra val och tvingas ofta fatta beslut som är avgörande för andra människors fortsatta liv.

Det är ofta många i personens nätverk som är oroliga och rädda och som lägger mycket av sin ångest och oro hos oss som behandlare eller utredare.

Handledning kan då vara en viktig del i arbetet för att få hjälp och stöd i sin yrkesroll.

Det kan handla om att få handledning i svåra ärenden men också att titta på sig själv i sin roll som yrkesutövare och vad man bidrar med i de möten man ställs inför.

Handledning i en arbetsgrupp fyller också en viktig roll för att få en ökad grupptrygghet och en chans att med hjälp av någon utanför gruppen, kunna jobba med grupprocesser, och eventuella problem som kan uppstå i en arbetsgrupp.

Valet av handledare kan göras på olika grundvalar, därför rekommenderar man byte av handledare vartannat år för att tillföra nya synsätt till en arbetsgrupp.

En del handledare handleder utifrån en väldigt specifik teoretisk metod, medan andra har ett mer holistiskt förhållningssätt.

Animum har förhållningssätt med kompetenshöjning, och individutveckling som utgångspunkt då vi alla är unika, detta gynnar er såväl i arbetslivet som i privatlivet.

Vi har hamnat i olika svårigheter av varierande skäl, och lösningen för att möta dessa skäl är individuella.

Ett systemteoretiskt tankesätt finns med då vi alla ingår i olika system, individens synsätt påverkar de övriga i systemet.

Handledning syftar till att utveckla och stärka yrkesrollen genom att få återkoppling, synpunkter,reaktioner på frågor,problem och på det personliga förhållningssättet till detta.

Flertal som idag har ny arbetsplats efter omplacering då de blivit övertaliga, saknar såväl insikt i, som kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar, även vilken arbetsmetodik som skall tillämpas - då de tidigare inte har erfarenheter av att arbeta med personer med en annorlunda perception, exekutiva/affektiva funktioner samt annorlunda uppfattning av sociala koder & insikt i skillanden i ord/språkförståelse.

Att de verkligen vill göra sitt bästa men inte riktigt vet hur, skapar onödigt kaos där det bör vara struktur, olika syn & arbetssätt som inte är enhetliga & konsekventa i utförandet är en oro för såväl chefer, personal som de personer som behöver stöd.

I en arbetsgrupp där det redan är konflikter, är grupprocesshandledning som insats avgörande för om verksamheten skall överleva eller om du som chef blir tvungen att byta ut hela arbetsgruppen, vilket är en omfattande process - vilket påverkar såväl ditt arbete & strukturen, som tryggheten för de personer ni har ansvar att ge omsorg & stöd.

Med positivt stärkande handledning & kompetenshöjning, skapar ni ett öppet klimat där lusten att utvecklas & lära ökar - positiv attityd - ökad yrkesstolthet. 

 

En bra ledare förskaffar in kunskapen - en ovis ledare stoppar huvudet i sanden.

 

 

 

 

 

 

 

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

 

 

 

Registrerad Företagare Innehar F-skattesedel


Den dumdristige söker lyckan på distans, den vise gror den under sina fötter

 

 - James Openheim
   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)